Sprawa dotyczy przejazdu drogą ekspresową S7 przez pojazd o ładowności powyżej 3,5 tony, który nie był wyposażony w urządzenie viaBOX. Odcinek drogi, po którym poruszał się pojazd został wyszczególniony w załączniku nr 1 do przepisów wykonawczych odnośnie opłat elektronicznych za korzystanie z płatnych dróg krajowych.

Podczas kontroli w zapisie ewidencyjnym urządzenia kontrolnego (tzw. bramownica) zarejestrowano brak opłaty u przewoźnika. GITD nałożył karę pieniężną w wysokości 3,0 tys. zł. Przedsiębiorca nie kwestionował faktu, że poruszał się po odcinku drogi ekspresowej S7. Pojazd, który nie był wyposażony w urządzenie viaBOX służył do przewozów owoców po drogach lokalnych. Jednak większe zbiory owoców zmusiły go do wysłania partii owoców tym pojazdem do chłodni, do której musiał dojechać odcinkiem S7. Przedsiębiorca próbował w ostatniej chwili zakupić urządzenie do uiszczania elektronicznych opłat, jednak nie udało się dokonać zakupu.

Przedsiębiorca odwołał się od decyzji o nałożeniu kary pieniężnej uzasadniając:

  • Wspomniany odcinek drogi nie był odpowiednio oznakowany: brakowało znaku drogowego D-39 (sygnalizuje opłaty drogowe) oraz tabliczki T-34 (wskazuje na elektroniczny pobór opłaty za przejazd drogą);
  • Wskazał na trudności w nabyciu urządzenia viaBOX.

Organ odwoławczy nie zmienił zdania i podtrzymał decyzję o nałożeniu kary pieniężnej wobec przedsiębiorcy.
Przedsiębiorca zaskarżył decyzję GITD o nałożeniu kary pieniężnej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 8 czerwca 2015 roku wydał wyrok, w którym uchyla zaskarżoną decyzję oraz kosztami postępowania sądowego obciąża GITD.

WSA w Warszawie uznał, że rolą przedsiębiorcy jest obowiązek zachowania się w ruchu drogowym zgodnie z obowiązującymi znakami drogowymi. Państwo, które działa poprzez właściwe organy ma obowiązek oznakowania dróg zgodnie z obowiązującymi przepisami. Brak odpowiedniego oznakowania (w tym przypadku tabliczki T-34 i znaku D-39) uniemożliwia przewoźnikowi, rozpoznania czy dana droga jest płatna czy też nie. Przedsiębiorca ma możliwość wybrania drogi alternatywnej – na której nie pobiera się opłat.

Dlatego, żeby nałożyć karę za przejazd płatną drogą bez wymaganej opłaty, należy ją właściwie oznakować. W przeciwnym wypadku nałożenie kary narusza według WSA w Warszawie konstytucyjną regułę zaufania do państwa.
Całość uzasadnienia można przeczytać na stronie: link do artykułu (www.orzeczenia.com.pl)

Każdy przedsiębiorca ma obowiązek odczytywania danych zawartych w kartach kierowców lub tachografach cyfrowych. Terminy są następujące:

  • sczytywania kart kierowców: co najmniej raz na 28 dni;
  • sczytywanie tachografów cyfrowych: co najmniej raz na 90 dni.

Inspektorzy ITD rygorystycznie sprawdzają podczas kontroli w przedsiębiorstwie czy zostały zachowane terminy sczytywania danych. Podczas kontroli zalicza każdy dzień do obowiązku sczytywania danych, niezależnie czy kierowca świadczył pracę czy też był np. na zwolnieniu chorobowym.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wydał wyrok w sprawie skargi właściciela firmy transportowej na decyzję ITD., w której został m.in. ukarany za nieprzestrzegania terminów odczytu kart i tachografów cyfrowych. WSA w Rzeszowie stwierdził, że przepisy krajowe nie regulują precyzyjnie, czy każdy dzień powinien być zaliczony do okresu sczytywania danych czy też te dni , w których kierowca świadczy obowiązek pracy łącznie z dniami obowiązkowego odpoczynku.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku dokonał interpretacji, które dni zaliczają się do okresów obowiązkowego sczytywania danych. Poniżej fragment uzasadnienia wyroku: ”Naruszając zasadę prymatu prawa unijnego nad prawem krajowym GITD pominął, iż dniami zarejestrowanej działalności (pkt 3 preambuły rozporządzenia Komisji) są dni, w których działalność kierowcy powinna być rejestrowana dla potrzeb skutecznej kontroli przestrzegania przez kierowcę i przedsiębiorstwo przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdów i okresów odpoczynku ustanowionych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006. Okresami składającymi się z dni nierejestrowanej działalności są te okresy, gdzie nie można przedsiębiorstwu przypisać ustawowy obowiązek rejestrowania działalności kierowcy, czyli dni w których kierowca nie prowadzi pojazdu i jednocześnie nie podlega obowiązkowi odpoczynku. Innymi słowy, nie są to wszystkie dni kalendarzowe jak przyjął to GITD, kierując się wyłącznie przepisami krajowymi. Zdaniem WSA, nie można wymagać od adresata normy ustanawiającej wymóg sczytywania danych rejestrowanych, aby realizował ten wymóg także za dni, w których obowiązek rejestracji danych nie istniał. Na racjonalne względy przekonujące za stosowaniem takiej praktyki wskazywał skarżący w kierowanych do WSA pismach procesowych. Może wchodzić w grę stosowanie sankcji administracyjnej (np. kary pieniężnej) tyko wówczas gdy istnieje w porządku prawnym wyraźna norma prawna podlegająca sankcjonowaniu (norma sankcjonowana). Ponieważ nie można powiązać wymogu rejestracji czasu pracy kierowcy z okresem jego zatrudnienia u przedsiębiorcy, to nie można karać za brak rejestracji danych, gdy kierowca nie wykonuje przewozu lub nie jest obowiązany odpocząć od wykonywania przewozu. Dlatego też GITD winien uwzględniać w toku swych działań kontrolnych jedynie dni rejestrowane, czyli takie które powinny interesować organ z uwagi na cele regulacji nakładających ograniczenia w zakresie czasu pracy kierowcy. Wątpliwości co do tej kwestii nie pozostawiają opisane wyżej przepisy rozporządzenia Komisji.”

Powyższy cytowany akapit jest częścią uzasadnienia wyroku WSA w Rzeszowie z dnia 12 maja 2015 roku. Całość Uzasadnienia została zamieszczona na stronie: www.orzeczenia.com.pl.

Niemiecka służba celna zmieniła formularz, który służy do zgłaszania kierowców pracujących w transporcie międzynarodowym. Wprowadzone zmiany zawierają między innymi podstawę prawną oraz planowaną liczbę operacji, którą dany kierowca ma wykonać w Niemczech. Nowy formularz dostępny (pobierz).

Jednocześnie czekamy na odpowiedź Rządu RFN na stanowisko Komisji Europejskiej. Spodziewany termin odpowiedzi: 19 lipca 2015r.

Jak informowaliśmy, z dniem 1 lipca 2015 r została wprowadzona płaca minimalna oraz minimalna wysokość diety w Norwegii dla kierowców, kierujących pojazdami powyżej 3,5 tony (w tym autobusami).

Nowe stawki będą wynosić:

  • Minimalna płaca za 1h: 158,32 koron norweskich (co stanowi około 18 euro lub około 74,4 zł/h);
  • Zwrot wydatków w podróży tzw. dieta: 307 koron norweskich (co stanowi około 35 euro czyli około 146,1 zł/h).

Przepis o płacy minimalnej został wprowadzony pod naciskiem związków zawodowych w celu ograniczenia konkurencji m. in. Polskich przewoźników. Jak stwierdził Bjoer Sandnes rzecznik związku branży transportowej w Norwegii wprowadzenie płacy minimalnej i minimalnej wysokości diety ma ograniczyć dumping socjalny oraz kryminalne zachowania na norweskich drogach. W tym kraju kierowcy z Polski i innych krajów Europy Wschodniej postrzegani są jako piraci drogowi, którzy najczęściej łamią przepisy ruchu drogowego. Szczególnie (według norweskich związków) niebezpiecznie jest w miesiącach zimowych.

Jak podaje Ambasada Polska w Norwegii: „Płaca minimalna będzie obowiązywała zarówno kierowców norweskich, jak i zagranicznych, kierujących pojazdami o dopuszczalnej masie całkowitej pow. 3,5 tony, w tym również autobusów. Poza stawką godzinową kierowcy mają otrzymywać diety, zgodnie z norweskimi stawkami wolnymi od podatku (obecnie 307 NOK/dobę). Dla pracowników przedsiębiorstwa mającego swoją siedzibę poza Norwegią przepisy stosuje się wyłącznie w przypadku, gdy usługa transportowa świadczona jest zgodnie z przepisami norweskiej ustawy o środowisku pracy dot. delegowania pracowników (Arbeidsmiljølovens § 1-7). Wymaga to, aby odbiorca usługi znajdował się w Norwegii. Przepisy znajdują zastosowanie w kwestiach kabotażu oraz niektórych rodzajów transportu międzynarodowego.

Nowe regulacje nie mają zastosowania przy transporcie towarów własnych przedsiębiorstwa. Nie będą również działały w przypadku, gdy pracownik zostaje wysłany do firmy pozostającej w ramach tego samego koncernu lub z zagranicznej agencji pracy, a także wobec praktykantów/stażystów oraz osób objętych rządowymi programami pracy (przeciwdziałanie bezrobociu, finansowane przez Urząd Pracy i Opieki Społecznej – NAV)”.

Link do artykułu na stronie: www.oslo.msz.gov.pl

Urzędem odpowiedzialnym za kontrole jest norweska Państwowa Inspekcja Pracy. Norweskie związki zawodowe liczą, że zlecający usługi będą zwracać uwagę czy podwykonawca wypłaca minimalne stawki swoim pracownikom.

Ambasada Polski w Norwegii podaje linki do opublikowanego przez Inspekcję Pracy Norwegii w dniu 26 czerwca 2015 roku pełnego tekstu w języku angielskim: link do strony: www.arbeidstilsynet.no.

Jednocześnie Ambasada Polski podaje link do niewiążącą interpretacją wchodzących w życie przepisów wydaną przez organizację sektorową „Logistyka i Transport” wchodzącą w skład Norweskiej Konfederacji Przedsiębiorców (NHO): link do pliku na stronie: www.nholt.no.

Jak informują polskie media rozwiązań płacy minimalnej wzorowanych na norweskich przepisach domagają się przedstawiciele szwedzkich związków zawodowych.

Analiza

Zlecając nam analizę czasu pracy kierowców otrzymasz poprawny i czytelny zestaw raportów wykazujących naruszenia i popełnione błędy. Zaoszczędzisz czas i pieniądze: dla każdego kierowcy robimy opisy oraz udzielamy wskazówki tak, aby zapobiegać w przyszłości powstawaniu wykroczeń.

Czytaj więcej

Rozliczanie

Zlecając nam rozliczanie otrzymasz zgodną z przepisami prawa, miesięczną ewidencję czasu pracy kierowców: godziny planowane i wykonane pracy, godziny nadliczbowe, pracę w porze nocnej, dyżury, dni wolne. Z naszych usług skorzystało już ponad 150 przedsiębiorstw transportowych.

Czytaj więcej

Urządzenia

Oferujemy pakiety TachoDroid®. Zapoznaj się kompletnymi pakietami w skład których wchodzą: aplikacja, czytnik kart, kabel do tachografu. Udostępniamy również bezpłatną wersję demo programu TachoDroid®. Aplikacja przeznaczona jest dla smartfonów, tabletów i innych urządzeń z zainstalowanym systemem Android.

Czytaj więcej

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.